Jak postupovat při dopravní nehodě

 • Pokud nebudete po dopravní nehodě v šoku či vážně zraněn(a), pokuste se zachovat chladnou hlavu a zkontrolujte situaci na místě nehody.
 • Zkuste zabránit řetězové auto-nehodě tak, že zabezpečíte místo nehody - ať už výstražným trojúhelníkem v dostatečné vzdálenosti od nehody, blikajícím světlem či máváním praporkem (postačí kus látky).
 • Vypátrejte, zda-li jsou na místě nehody zraněné osoby - pokud ano, okamžitě volejte zdravotnickou pomoc a policii. Dle Vašich možností se pokuste zraněným pomoci ihned.
 • Dopravní nehodu je povinnost hlásit policii, pokud mimo jiné:
  1. dojde ke zranění osob
  2. dojde na některém ze zúčastněných vozidel včetně zavazadel ke hmotné škodě převyšující částku 100.000,- Kč
  3. dojde ke hmotné škodě nižší než 100.000,- Kč, ale není možné se domluvit s účastníkem nehody na zavinění
  4. byla-li škoda způsobena na majetku třetí nezúčastněné osoby
 • Pokud nemáte povinnost hlásit dopravní nehodu policii, je nutné se s druhým účastníkem nehody dohodnout na zavinění. Nejjednodušší je tuto dohodu učinit písemně pomocí tiskopisu "Evropský záznam o dopravní nehodě," nebo lze využít volného listu papíru. Na takovém dokumentu musí být učiněna podpisy stvrzená dohoda mezi oběma stranami.
 • Vyhněte se jednání, které by způsobilo újmu řádnému vyšetření nehody - hlavně se jedná o přemístění vozidel. Je-li ale přemístění vozidel nezbytné pro plynulost provozu, vyznačí se původní pozice vozidel a stop.
 • Vždy si poznamenejte jména a adresy ostatních účastníků a svědků dopravní nehody.
 • Jestliže Vám někdo způsobil škodu svým vozidlem, trvejte na předložení občanského nebo ridičského průkazu, zelené karty od řidiče viníka a opište si tyto údaje:
  1. jméno, příjmení a bydliště
  2. jméno a příjmení / název firmy a bydliště / sídlo vlastníka vozidla
  3. typ a SPZ vozidla
  4. informaci u jaké pojišťovny je viník auto-nehody pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla - zapište si kromě jména a adresy pojišťovny i číslo zelené karty, u pojistitele pak můžete uplatnit nárok na náhradu škody
 • Pokud v den nehody nebylo vozidlo viníka pojištěno, nebo viník údaj o pojistiteli vozidla nesdělil a Vy jste údaj o pojistiteli nenalezli ani na www.ckp.cz, můžete se obrátit na:


  Česká kancelář pojistitelů
  Štefánikova 32
  150 00 Praha 5

  tel.: +420 221 413 111
  fax: +420 221 413 110
  e-mail: info@ckp.cz

  kde Vám údaj o pojistiteli sdělí, nebo Váš nárok začnou vyřizovat.

 • Jestli je vozidlo viníka registrováno na území cizího státu, opište si číslo zelené karty a také její časovou platnost nebo číslo dokladu o pojištění tohoto vozidla a pokud je to možné, udělejte si fotokopie těchto dokumentů.
 • Pokud jste viníkem a odpovídáte tak za škodu způsobenou provozem vozidla, neodkladně doložte poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody.
 • Písemně oznamte škodu pojišťovně, u které jste pojištěn(a). Pojišťovna oprávněné nároky poškozených uhradí.
 • V připadě, že potřebujete poradit, hlavně při nehodě v cizině, volejte asistenční službu „Vaší“ pojišťovny.